【www.cdxinx.com--塔罗牌预测】

八字真鉴 二十五

第八章 中 和戌官曜

对于八字中的五行中和,大家一直不理解,似乎八字必须有一个旺衰出现才可以。实际预测中我们遇到的很多八字是中和的。所谓的中和也就是命局中出现的五行,处在相对平衡
之中。五行处在中和的命局是没有忌神的,这类组合大家理解起来,更是比较困难。木易座
古籍《滴天髓》中和章言“既识中和之正理,而于五行之妙,有全能焉”。中和者,命中之正理也。即得中和之正气,又何患名利之不遂耶?夫一世优游,无抑郁而畅遂者,少险
阻而迪吉者,为人孝友而无骄谄者,居心耿介而不苟且者,得中和之正气也。至若身弱而旺地取富贵,身旺而弱地取富贵者,必四柱有所缺陷,或财轻劫重,或官衰伤旺,或杀强
制弱,或制强杀弱,此等虽不得中和之理,其气却亦纯正,为人恩怨分明,惟柱中所有缺陷,或运又违,因而妻子财禄,各有不足,如财轻劫重妻不足,制强杀弱子不足,官衰伤
旺名不足,杀强制弱财不足,其人或志高傲物,虽贫无谄,后至岁运,补其不足,却其有余,乃得中和之理,定然起发于后,有第见富贵而生谄容,遇贫穷面作骄态者,必四柱偏
气古怪五行不得其正故心事奸贪,作事侥幸也。若所谓“有病有药,吉凶易验,无病无药,祸福难推”,此论仍乃失之偏。大凡有病者显而易取,无病者隐而难推。然总以中和为
主,犹如人之无病,由四肢健量,营卫调和,行止自如,诸多安适;设使有病,则忧多乐少,举动艰难,如遇良药则可岂不为终身之患乎?官未
八字五行中和者并不见得都是贵格,既要中和还要组合好。五行中和流通者都是贵格,这类组合往往都不忌任何行运,因为任何的五行出现,都能流通转化,打破不了原始的组合
。大家往往把旺弱作为衡量用神、忌神的砝码,未免有些以偏代全。在确定日元与各个十神之间的关系时,要先以日元的旺衰为基点,与各十神的独立旺衰单独对比。不要把“身
弱印比都是用神,身旺财官伤都是用神,身旺印比为忌神,身弱财官伤都是忌神”综合在一起, 使之相混肴。各个十神分别代表着日元的不同信息,日元相对于官杀弱,可是相对
于财星还是旺的,官上不吉,不能表示财上也不吉,当然也要看财官的组合。如果官杀旺,财再滋杀,不吉;如果财不生官,财不会应凶。只要是十神与日元相比,处在中和之间
应吉。细细领悟中和与病药的阐述,受益颇多。不要把所有的八字都用旺衰来衡量,很多的八字不在旺衰的范围之中,掌握了中和思维,你的层次会提高许多,真正找到了阴阳辩
证与五行相对的真理,也不会被那些乱七八糟的理论所困扰。玄寅
才 印 日 劫喜
例:乙 己 庚 辛巳地卯
亥 卯 辰 巳亥午寅
大运:戊寅 丁丑 丙子 乙亥 甲戌 癸酉命天水
分析:庚辰日元生于卯月不得令,为死绝之地;可是庚坐辰土,又有时上辛金通根巳中相帮,庚金虽不得令但并不弱,这样日元就能担起月令财星的力量。亥水、卯木、辰土、巳
火相辅相成,生化有情,中和对立,仕至封疆。午运聚
这种组合的八字,你说弱,自坐印地又有比劫相帮,你说旺,地支不见申酉,又不得令。大家在评定命局的过程中,不要把五行相生进行综合计算,应该以四象对立为对照,这样
才能真正领悟中和的真意。木理金
丙子运,又行水运,这时大运与命局形成水旺,可是丙火临天干,子水性暖。只要在这步大运,不遇到寒性的旺水,就不会打破五行之间的作用规律。壬寅年遇财,这时是在体现
命局中财的信息,不存在加力的问题,这时财的出现应吉,正是加入政府军。乙亥运,亥水当令,命局中亥卯并排,不冲巳火,这时大运亥水的出现,则不冲巳火。丙辰年,七杀
克身,升任奉天督军兼省长。戊午年,官来克身应吉,升任东北三省巡阅使,成为奉系军阀。情
巳木情


查看更多塔罗牌预测相关内容,请点击塔罗牌预测

2020 尺度星座网版权所有. 湘ICP备19018207号-1